Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering De Blauwe Boom. d.d. 24 april 2019

Aanwezig: Bernadette Schotten, Joks van Veen, Teresa van de Loo, Jeroen van de Loo, Frans Sondag, en Frank Jong. Vrienden: Peter Peters, Elly Boom en Leo Muller. Vrijwilligers: Elly van Rijn, Ali de Jong, Wisse Noordenbos, Petra van Essen, Louise Pinster, Nico Kabel
Af berichten: M. Hoebe, Frans de Nobel, Marian de Boer, Christa Hart, Ibu Sylla
1) Welkom en opening
19:35 Teresa (zij zit de vergadering voor) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit jaar een betere opkomst dan vorig jaar. Er zijn ook een paar vrienden van de BB aanwezig. Frans Sondag zal notuleren.

2) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3) Goedkeuring verslag ALV 2018
Het jaarverslag ALV 2018 wordt goedgekeurd.
Er wordt gevraagd naar de aansprakelijkheidsverzekering m.b.t. de Max mobiel. Frank Jong antwoordt dat dit in het leasecontract van de gemeente zit.
Subsidieaanvragen Bewonersinitiatief: Peter Peters antwoordt dat het verschil zit in de aansprakelijkheid bij het niet doorgaan van de activiteit (bijv. bij een buitengebeuren en het giet). Bij een aanvraag door een organisatie zal deze dan voor de kosten opdraaien en bij een privépersoon zal de gemeente waarschijnlijk over haar hart strijken.

4) Jaarverslag 2018 secretaris
Teresa leest het jaarverslag 2018 voor, deze bevat de samenvattingen van de door de activiteitenbegeleiders aangeleverde verslagen. Ook meldt zij dat de AVG-verklaring voor de Blauwe Boom is opgesteld.

5) Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
Frans vertelt in het kort de financiële plussen en minnen van de BB. Een totaal tekort van € 500,–, dit valt mee gezien de extra uitgaven t.b.v. ons lustrum en de WOZ-aanslag van € 222,–. Dit laatste omdat we nu een eigen huisnummer hebben gekregen.
Helaas blijkt dat een aantal mensen de mail van Teresa met de verslagen t.b.v. de ALV niet hebben ontvangen o.a. de Vrienden van de BB. Frans zal nagaan of de e-mailadressen van de betreffende mensen wel in de administratie zijn opgenomen. Een vriend bleek zich nog niet opgegeven te hebben en heeft dit alsnog gedaan.
Ook wordt voorgesteld om t.b.v. toekomstige vergaderingen een 10-tal setjes van de verslagen beschikbaar te hebben op de ALV.

6) Verslag Kascontrolecommissie
Frans leest de verklaring van de Kascontrole commissie voor, welke het bestuur dechargeert.

7) Goedkeuring financieel verslag 2018 en benoeming kascontrolecommissie 2020
Louise Pinster vraagt naar de balanspost nog te betalen € 2000,– en de incidentele inkomst van € 580,– in 2017. Frans: dit is de nog te betalen vergoeding voor gebruik energie en water aan Woonwaard voor dit pand en de 580 euro was een post uit de eerste jaren waarvan niet meer duidelijk was waar dit op sloeg en dit afgeboekt.
Er wordt ook gevraagd of de BB alle subsidies aanvraagt. Nee, iedere activiteit vraagt in principe haar eigen subsidie aan. Alleen voor de Kidsclub vraagt de BB dit aan. Wat de gemeente betreft,

  • 1 –
  • 2 –

bundelen wij voor 2020 wel alle kidsclubs. Ten behoeve van Koersbal zal Teresa een subsidieformulier printen en dit samen met Ali de Jong invullen voor de aanvraag van een nieuwe mat.
Het financiële verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.
Kascommissie voor 2020 als volgt: Peter Peters, Jeroen v/d Loo en Nico Kabel

8) Benoeming bestuursleden
Joks van Veen treedt af als bestuurslid. Teresa bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar een cadeaubon en een attentie.
Frans Sondag (penningmeester) stelt zich herkiesbaar, iedereen akkoord. Teresa geeft ook hem een cadeaubon en een fles wijn.,
Frank Jong, hij heeft een jaar meegelopen en is coördinator van de Max mobiel, hij treedt toe tot het bestuur. Teresa overhandigt hem een cadeaubon en een mooie plant.
Helaas hebben wij, ondanks diverse pogingen, nog niemand voor de functie van voorzitter kunnen vinden. We gaan dus weer verder zonder een voorzitter en blijven zoeken.
Er was ook nog een cadeaubon voor Hans van Schravendijk (hulp eetbare tuin) hij was helaas verhinderd, de bon krijgt hij op een ander moment.

9) Blauwe Boom presentatie
Nico Kabel geeft een presentatie van de BB-activiteiten op de TV. Commentaar: Pijlers, niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Kortom: voor iedereen, aanpassen!

10) Rondvraag en sluiting
Teresa bedankt Nico Kabel
Elly Boom (vriend BB): wat jammer dat er niet meer vrienden aanwezig zijn en zij had gewild dat de mensen zich even hadden voorgesteld. Ook vraagt zij waarom Teresa geen voorzitter wordt. Teresa: ik ben de secretaris, dan moeten we die weer zoeken.
Wisse Noordenbos (koersbal): We moesten zoeken naar de koffie. Bernadette: ja, die staat wat verborgen want helaas bleek er koffie verdwenen. Ze weten nu waar het te vinden is.
Toekenning subsidie? Peter Peters: toekenning binnen 4 weken na aanvraag, dit voor bewonersinitiatieven.

Sluiting: Teresa bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:30.

U kunt het jaarverslag hier downloaden in pdf formaat downloaden